Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/doc/www.hadovkafit.cz/www/index.php on line 12
HADOVKA HEALTH & FITNESS
 
ČLENSTVÍ

VOP

Všeobecné obchodní podmínky


Úvod

Předmětem všeobecných obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Prague Fitness Services s.r.o., se sídlem: Praha 6 - Dejvice, Evropská 2591/33d, PSČ 160 00, IČ: 044 42 890 (dále jen „Společnost“ nebo „Provozovatel“) a členem využívajícím služeb Hadovka Health & Fitness (dále jen „HHF“) provozovaného Společností.
Registrace členství
Členství v HHF vzniká podepsáním Smlouvy o poskytování služeb a vzniku členství (dále jen „Členská smlouva“) a zaplacením minimálně 1 měsíčního členského poplatku, výše kterého je závislá od konkrétní délky trvání členství.
Každý člen obdrží při podpisu Členské smlouvy členskou kartu, tato karta je každému členovi bezplatně zapůjčena, v případě ztráty je však člen povinen uhradit HHF náklady na pořízení nových karet a to v případě členské karty ve výši 500 Kč. Tato čipová karta se půjčuje pouze při členství na dobu 6 měsíců a delší.
Minimální věk
Členství v HHF je otevřeno pro všechny osoby, které dosahují věku minimálně 16 let (u nezletilých je vyžadován podpis zákonného zástupce).
Vstup osob nedosahujících minimální věkové hranice je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která vstupem do HFF přebírá za tyto plnou zodpovědnost a je povinna zajistit nepřetržitý dozor nad mladší osobou.


Členské poplatky
Podpisem Členské smlouvy se finanční podmínky členství stávají závazné a jsou platné po celou dobu trvání členství, bez ohledu na rozsah využívání služeb poskytovaných HHF. Členové, kteří nepoužívají zařízení, nebo nevyužívají rozsah služeb HHF Clubu v průběhu svého členství, nemají žádný nárok na snížení nebo vrácení členského poplatku. Doplňkové služby dle aktuální nabídky HHF nabízené v zařízení nejsou zahrnuty v předplaceném členství.

První měsíční členský poplatek je splatný při podpisu Členské smlouvy. Následující členské poplatky se hradí měsíčně předem k poslednímu dni za následující měsíc/měsíce, podle v Členské smlouvě dohodnutého způsobu platby. Pokud se člen dostane do prodlení s platbou alespoň dvou členských poplatků, je povinen zaplatit poplatek po splatnosti a další měsíční poplatek v předstihu. V případě porušení výše uvedené povinnosti musí vzít v úvahu, že mu bude odepřen vstup do prostor HHF. Provozovatel HHF si v tomto případě výslovně vyhrazuje právo vypovědět Členskou smlouvu.


Zapůjčení ručníků
Každý člen v rámci každého vstupu obdrží jeden malý a jeden velký ručník na cvičení a sprchování. Při odchodu z klubu je člen povinen vrátit ručníky do koše na recepci.
Bez předložení členské karty na zapůjčení ručníků nebudou členovi bezplatně ručníky zapůjčeny. V případě zájmu, si však člen může ručníky vypůjčit dle platného ceníku na recepci.


Firemní členství
Firemní členství se vztahuje na zaměstnance budovy Hadovka office park. Pracovní vztah musí být potvrzen před podpisem Členské smlouvy prostřednictvím relevantních dokumentů. Firemní člen je povinen neprodleně informovat Provozovatele zařízení HHF o ukončení svého pracovního poměru. Pokud tato povinnost není splněna, je člen povinen uhradit rozdíl v ceně mezi individuálním a firemním členstvím zpětně v plném rozsahu. Firemní členové mohou dohodou převést členství na jiného zaměstnance téhož zaměstnavatele po předběžném oznámení.
Převod smlouvy a práva vyplývající z členské karty
Členská smlouva a práva, výhody nebo povinnosti z ní vyplývající, mohou být převedeny na třetí osoby (dále jen „členský převod“). Paušální poplatek za jeden členský převod je stanoven na 500 Kč.
Zvláštní podmínky platí pro firemní členství.
Přerušení členství
Členové s 12 měsíčním členstvím mohou jednorázově pozastavit své členství na dobu minimálně 1 měsíce, avšak maximálně na 3 měsíce. Delší přerušení členství je možné v případě těhotenství nebo dlouhodobé nemoci. Chce-li člen pozastavit členství, musí zaslat žádost Provozovateli/vedení HFF před zahájením doby pozastavení emailem na manager@hadovkafit.cz
V případě přerušení členství není člen povinen i nadále platit členský poplatek ve smluvní výši s tím, že po skončení přerušení bude prodlouženo v délce odpovídající době, po kterou bylo členství přerušeno.
U 6 měsíčního členství je přerušení možné jen z důvodu těhotenství či dlouhodobé nemoci.
Zvýšení členského poplatku
Pokud dojde v době po uzavření Členské smlouvy na straně Provozovatele ke změně výše nákladů na dodávkách smluvně dohodnutých služeb, tj. nákladů, které nemůže HHF nikterak ovlivnit (zejména náklady na pronájem, dodatečné náklady, energie atd.), je oprávněn Provozovatel přerozdělit tyto změny mezi smluvně dohodnuté měsíční členské poplatky. Tato úprava se provádí jako procentuální podíl, ve kterém jsou náklady z předchozího roku, upravené směrem nahoru nebo dolů do max. výše 3%.
Špička/mimo špičku
Členové s členstvím se „špičkou“ mohou používat zařízení HFF po celou otevírací dobu. Členové s členstvím mimo špičku mohou používat pouze zařízení HHF v čase mimo špičku, jak je stanoveno vedením HHF. Takzvané mimo špičku hodiny mohou být změněny jednostranně vedením HHF podle jejich uvážení. Členům musí být změna hodin oznámena měsíc předem. V tomto případě, kdy se předpokládá tichý souhlas, mohou členové podepsat žádost o členství se špičkou.
Pokyny personálu/ dodržování předpisů zařízení
Člen je povinen dodržovat pokyny personálu, dodržovat provozní předpisy zařízení HHF. Závažné anebo opakované přestupky opravňují Provozovatele HHF odmítnout vstup do HHF a výjimečně ukončit Členskou smlouvu bez výpovědní lhůty.
HHF si vyhrazuje právo změnit pravidla a předpisy v přiměřené míře. Změny v pravidlech a předpisech neopravňují člena ukončit Členskou smlouvu.


Otevírací doba a skupinové hodiny
Standardní otevírací doba je:
Po – Pá: 7:00 - 21:00
So – Ne: 9:00 - 19:00
Provozovatel se vyhrazuje právo na změnu standardní pracovní doby.

Provozovatel zařízení HHF poskytuje nepřetržitě aktuální informace o otevírací době a rozsahu služeb, které zařízení poskytuje. Za určitých okolností může být otevírací doba prodloužena, zkrácena nebo se může měnit (např. v případě státních svátků, nebo kvůli opravám/ rekonstrukcím či úklidovým pracem). Provozovatel bude zveřejňovat změny otevírací doby nebo zavření prostor HHF s dostatečným předstihem na svých webových stránkách www.hadovkafit.cz .
Změny nabízených a plánovaných služeb
Provozovatel je oprávněn měnit individuální nabídky služeb, zejména pokud je změna v souladu s obecnými zájmy zařízení, a je to praktické pro členy. V případě jakékoli cenové změny nebo změny rozvrhu hodin nemá člen nárok na snížení nebo vrácení členského poplatku.
Ukončení Členské smlouvy ze strany Provozovatele HHF
Provozovatel HHF může Členskou smlouvu ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, přičemž lhůta začíná plynout 1. kalendářní den v měsíci následujícím po doručení oznámení členovi. V tomto případě se souhlas člena nevyžaduje. Pro tento případ nebudou žádné uhrazené poplatky vráceny.
Důvod pro ukončení je dán v těchto případech:
1. Člen je v prodlení se dvěma měsíčními poplatky nebo s částkou ve výši dvou měsíčních poplatků a to i navzdory zaslané písemné výzvě (emailem) ze strany Provozovatele HHF.
2. Člen závažně porušil pravidla a předpisy (provozní řád) HHF, se kterým se seznámil při podpisu smlouvy a který na znak souhlasu také podepsal.
3. Firemní členství bylo získáno podvodným způsobem.
4. V případě jakéhokoli zneužití členské karty.
Společnost může převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu člena.

Doba trvání smlouvy/ minimální období

Ukončení ze strany člena
Členská smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž dobu trvání lze zvolit 1, 3, 6 nebo 12 měsíců. V tomto období může být Členská smlouva ukončena s jednoměsíční výpovědní lhůtou ze strany člena pouze z těchto důvodu:
1. Z důvodu prokazatelné závažné nemoci
2. Dohodou smluvních stran


Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího ode dne doručení druhé smluvní straně. Během výpovědní lhůty je člen povinen nadále hradit členský poplatek.
Omezení odpovědnosti/vyloučení odpovědnosti
Členové jsou povinni dodržovat zvláštní pravidla, předpisy a pokyny při zacházení s vybavením, které využívají na své vlastní nebezpečí. Provozovatel a zaměstnanci HHF neodpovídají za případné škody vzniklé v důsledku nehody, úrazu nebo nemoci, s výjimkou případů zanedbání bezpečnostních předpisů ze strany Provozovatele HHF.
Člen je povinen se při využívávání služeb řídit pokyny Společnosti, jejich zaměstnanců, popř. instruktorů, či jiných osob poskytujících služby členům HHF.
V případě, že člen zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je toto povinen okamžitě oznámit Společnosti, popř. jeho zaměstnancům/instruktorům a ihned ukončit využívání těchto služeb HHF. Všichni členové jsou instruování tak, aby převzali odpovědnost za jejich osobní jednání.

Změny/ dodatky k Členské smlouvě
Člen je povinen oznamovat Společnosti jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených v Členské smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co ke změně došlo.
V případě změny těchto VOP nebo Členské smlouvy je Provozovatel povinen zaslat členovi návrh jejich nového znění, a to emailem nebo písemně na poslední oznámenou adresu člena.

Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách HHF a v prostorách HHF na vyžádání.
Případná neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se netýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.

Dohoda o nakládání s osobními údaji člena a souhlas s GDPR

Společnost vede evidenci svých členů obsahující jejich osobní údaje. Člen podpisem Členské smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Společnost shromažďovala, ukládala a zpracovávala data obsažená v Členské smlouvě v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a pro plnění účelu Členské smlouvy. Společnost je oprávněna zejména předávat údaje uvedené v Členské smlouvě za účelem vymáhání pohledávek. Navíc, člen dovoluje Společnosti využít údaje člena pro své vlastní reklamní účely podle občanského zákona, a pro společnosti spojené se Společností. Člen může vyloučit nebo zrušit nárok na využití jeho osobních údajů pro reklamní účely písemným prohlášením.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel zpracovává ve smyslu GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) platného jednotně v rámci EU od 25. května 2018 (v Česku toto nařízení nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) tyto osobní údaje, které jste jí poskytli v minulosti ve spojení se založením účtu v HHF:

• jméno a příjmení
• e-mailovou adresu
• telefonní číslo
• adresa bydliště


Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem tvorby a rušení rezervací a s tím spojené administrativy, pro případ nutnosti informovat klienty o důležitých změnách, jako je změna otevírací doby, změna ceníku a v dalších výjimečných případech (například záměna rezervační karty apod.) a dále za marketingovými účely HHF. Tyto údaje budou Provozovatelem zpracovány po dobu aktivního účtu v HHF.
Ponecháním si členské karty HHF či online účtu v našem rezervačním systému souhlasíte s výše uvedeným zpracováním a udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to vrácením členské karty nebo zrušením účtu v rezervačním systému, kdy budou odstraněna veškerá Vaše osobní data, případně osobně na recepci požádáním o vymazání emailové adresy a telefonního čísla (tímto úkonem přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace, o blížícím se termínu propadnutí Vašeho kreditu apod.).
Provozovatel je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.
Zpracování osobních údajů je prováděno Provozovatelem, osobní údaje však pro Provozovatele mohou zpracovávat i tito dodavatelé:

a. Poskytovatel softwaru Member Pro, spol. Luxart.
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
c. Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Provozovatel povinen některé osobní údaje klientů nebo zaměstnanců předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět (viz bod č. 3),
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů (viz bod č. 3),
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Provozovatele můžete kontaktovat na e-mailu: manager@hadovkafit.cz či písemně na adrese sídla (Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6).
Vaše osobní údaje Provozovateli poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce, Tímto úkonem ale přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace apod.

Rozhodné právo
Ve věcech výslovně neupravených těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky.
Tyto podmínky nabývají účinnosti ode dne 01/06/2018.

Back to Previous Page


 24 Jul
Visit us on Facebook